ઉત્પાદનો

 • એલોય કવાયત

  એલોય કવાયત

  ● ડ્રિલ બાંધકામ સામાન્ય હેતુ
  ● ડ્રિલ સ્ટાઇલજોબર ડ્રીલ
  ● ફ્લુટ ટાઇપસ્પાઇરલ
  ● કટરાઈટનો હાથ
  ● સર્પાકાર રાઈટનો હાથ
  ● મટીરીયલએચએસએસ
  ● બિંદુ કોણ118°
  ● પોઈન્ટ સ્ટાઈલ રેડિયલ
  ● સપાટીની સ્થિતિ સ્ટીમ ઓક્સાઇડ